Přeskočit na obsah

Cyklodepo na Florenci končí. Černá stavba musí být okamžitě odstraněna. [aktualizováno]

Vypadá to na smutný konec jedné chlouby mikromobility v Praze. Cyklodepo na Florenci je černá stavba a stavební úřad Prahy 8 v souladu se zákonem vydal rozhodnutí o okamžitém odstranění stavby. 

POZNÁMKA: Přidané aktuální vyjádření Magistrátu najdete na konci textu

Celé je to velmi zajímavé tím, že stavební úřad, který se řídí platným zákonem, zahájil řízení o odstranění nepovolené stavby v dostatečném předstihu a obvyklým postupem. V oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby stavební úřad vlastníka pozemku v souladu s § 129 odst. 2 stavebního zákona poučil, že má, v případě že neuvede vlastníka stavby, možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby.

Zároveň byl vlastník pozemku poučen o tom, že odstranění nepovolené stavby, provedené bez územního souhlasu, případně územního rozhodnutí, se v souvislosti s § 129 odst. 2 stavebního zákona nenařídí pouze v případě, pokud vlastník stavby v řízení o odstranění stavby požádá o její dodatečné povolení a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o územní rozhodnutí a prokáže, že stavba:

a)         není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,

b)         není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,

c)         není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem, a pokud bude stavba dodatečně povolena, ke kterému je nutné doložit závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření.

TIP: Fotografie z Cargo depa na Florenci od GLS. Včetně ostatních hráčů

Mrtvý brouk? 

V zákonem stanovené lhůtě ale stavební úřad žádost  o dodatečné povolení stavby neobdržel, ani mu nebyly předloženy výše uvedené podklady a stavba byla nadále užívána v rozporu se stavebním zákonem, stavební úřad podle § 134 odst. 2 stavebního zákona vyzval stavebníka (v tomto případě vlastníka pozemku) k okamžitému zjednání nápravy spočívající v ukončení užívání stavby, tj. dnem doručení této výzvy.

Jelikož nebylo výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, stavební úřad podle § 134 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutím zakázal užívání stavby. Stavební úřad za účelem zjištění aktuálního stavu na místě stavby vyzval vlastníka pozemku podle § 133 odst. 4 stavebního zákona k účasti na kontrolní prohlídce se schůzkou na místě stavby. Kontrolní prohlídky se vlastník pozemku nezúčastnil.

Vlastník pozemku nejenže nesplnil výzvu a následné rozhodnutí ke zjednání nápravy, ale nezúčastnil se ani kontrolní prohlídky a dokonce ani nepožádal o dodatečné povolení stavby, přičemž nadále stavbu užívá. Proto stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Na čí hlavu tohle padá?

Na Prahu 8 a tamní úřad nikoliv. Ptát se je potřeba na Magistrátě hl. města Prahy. A zatímco Praha 8 na dotaz ohledně konce cyklodepa na Florenci odpověděla takřka obratem, Magistrát mlčí. Snad někdy odpoví. 

Pak se možná i dozvíme, kde se stalo, že si Praha neopatřila stavební povolení (případně souhlas s umístěním, neb nejde o permanentní stavbu) a kdo to vlastně měl zařídit.  

Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy

Depo nekončí ani končit nebude. TSK se už proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolala. Stále máme zákonné možnosti, jak postupovat. Je to celé o nedorozumění a lidské chybě, která vedla k této komplikaci. Úřad měl v komunikaci se stavebním úřadem postupovat proaktivněji a dříve. To se nestalo a zajistíme, aby se taková věc již neopakovala.

S provozem depa jsme spokojeni, depo je oblíbené a je třeba jej rozšířit a zajistit obsluhujícímu personálu větší komfort. Proto jsme již před časem začali připravovat dokumentaci pro stavební řízení k rozšíření depa, které by formálně napravilo i současnou situaci a vzniklé nedorozumění